Privacybeleid
Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op onze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden waarop Nederlands recht van toepassing is. Door de snelheid en frequentie waarmee wet- en regelgeving vandaag de dag veranderen en de risico’s die verbonden zijn aan elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken en of andere onvolkomenheden optreden in de op onze website verstrekte informatie.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op onze website verstrekte informatie, kan Stichting EDI niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Stichting EDI aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op onze site verstrekte informatie.

Links

De websites van derden waarnaar op onze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Stichting EDI gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Stichting EDI aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Privacyverklaring
Inleiding

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij in de regel van uzelf ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, per e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen van derden, bijvoorbeeld uw werkgever. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Informatieverzameling via onze website

U hoeft als bezoeker van deze website geen persoonlijke informatie in te vullen om gebruik te kunnen maken van deze website. Deze website verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door u als bezoeker ter beschikking is gesteld. Wij gebruiken die informatie uitsluitend voor het doel dat u er mee beoogt. Uw gegevens worden als zeer vertrouwelijk behandeld en zullen slechts aan derden worden verstrekt op grond van wettelijke verplichtingen, dan wel op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek.

Cookies en web beacons

Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed wordt bestuurd, is het mogelijk dat wij of onze service providers gebruik maken van zogenaamde cookies (dit zijn kleine bestandjes die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker) of web beacons (dit zijn elektronische plaatjes die het de website mogelijk maakt om bezoekers te tellen die toegang hebben gezocht tot een bepaalde pagina en om toegang te krijgen tot bepaalde cookies) zodat bepaalde gegevens kunnen worden verzameld. Onze cookies en onze web beacons verzamelen géén persoonlijke informatie zoals uw naam of e-mailadres. Daarnaast bieden de meeste webbrowsers de mogelijkheid om het gebruik van cookies/web beacons uit te schakelen. Het is echter wel zo dat in bepaalde omstandigheden bezoekers de toegang kan worden ontzegd tot bepaalde delen van de website, indien de webbrowsers zodanig zijn ingesteld dat ze cookies uitschakelen.

Verwerking persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening

Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt samen met de precieze aard van onze dienstverlening. Veelal gaat het om de volgende gegevens:
• NAW-gegevens;
• Contactpersonen en hun functie;
• Geboortedatum en –plaats;
• Geslacht;
• Opleidingsnivo;
• Contactgegevens zoals e-mailadressen, telefoonnummers en webadressen;
• Kopie identiteitsbewijzen;
• Loopbaanadvies;
• Verslagen van persoonlijke begeleiding;
• Kopie van diploma’s/certificaten;
• Overige van u verkregen informatie.

Doelen van en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening.
Sommige persoonsgegevens worden vastgelegd om praktische en/of efficiencyredenen. Daarbij gaan wij ervan uit dat verwerking daarvan in uw belang is, bijvoorbeeld als het gaat om:
• Communicatie en informatievoorziening;
• Efficiency bij onze dienstverlening;
• Verbetering van onze dienstverlening.
Bovenstaande betekent ook dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor het verzenden van informatie waarvan wij denken dat deze voor u van belang kan zijn.
In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken. In dat geval zullen wij u daar expliciet toestemming voor vragen.
Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruik maken van de diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken die wij zelf niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers en/of subverwerkers zijn die in het kader van de door u aan ons verstrekte opdracht(en) uw persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden, die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerders, leveranciers of hostingpartijen van online software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens zullen wij met deze derden overeenkomen dat zijn alle verplichtingen uit de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen verwachten dat zij op gepaste wijze met uw persoonsgegevens om zullen gaan en ook overigens de AVG zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor het doel waarvoor zij bedoeld zijn.
Uiteraard kan het ook voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken omdat wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal tenminste 7 jaar), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaartermijnen.

Beveiliging

Wij hebben voor de bescherming van persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.
Wij verplichten onze medewerkers en eventuele derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Indien u hier prijs op stelt lichten wij u graag verder in over de wijze waarop wij de bescherming van persoonsgegevens vorm hebben gegeven.

Uw rechten

U heeft, voor zover wettelijke bepalingen dat niet verhinderen, recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt. Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door ons of door een van onze (sub)verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, indien u dat wenst, direct aan andere partijen.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande uw persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen.
Mocht de afhandeling van uw klacht niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Verwerking binnen de Europese Economische Ruimte

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve in het geval wij hierover andere afspraken met u hebben gemaakt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij inzicht willen verkrijgen in contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Wij maken gebruik van Google Analytics, LinkedIn, Twitter en Facebook. Deze partijen slaan hun gegevens op buiten de EU. Ze zijn ‘EU-VS Privacy Shield’ gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese Privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.

Wijzigingen

Stichting EDI behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente, van toepassing zijnde versie van onze privacyverklaring staat vermeld op onze website.

Tot slot

Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat vanzelfsprekend graag. Aarzelt u in dat geval niet contact met ons op te nemen.